Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja“

Programske oblasti

 

• Preduzetnička aktivnost i Inovativnost kao kao generator privrednog razvoja

 

• Priprema i ocjena investicionih projekata

 

• Privlačenje stranih investicija

 

• Novi oblici zapošljavanja

 

• Novo radno zakonodavstvo

 

• Korištenje sredstava EU fondova za podsticanje inovativnih rješenja i projekata

 

• Revitalizacija i restrukturiranje preduzeća

 

• Inovacije i kreativnost – šanse Republike Srpske i iskustva razvijenih zemalja

 

• Prevazilaženje gepa između obrazovanja i privrede

 

• Uloga države u kreiranju ambijenta za privredni razvoj

 

• Menadžment logistike i lanaca snabdjevanja;

 

• Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima;

 

• Marketing menadžment i poslovne komunikacije;

 

• Finansijski menadžment;

 

• Strategijski menadžment;

 

• Menadžment ljudskih resursa;

 

• Međunarodni menadžment;

 

• Informacioni sistemi i tehnologije;

 

© Entrepreneurship Development Employment 2015